Сылдысчыгаш

Танцы-сам хүнү

Апрель 29-та Бүгү делегейде танцы хүнүн демдеглеп эрттирип турар. Уруглар дамчыдылгазының тырттырар бөлүү Кызылда уругларның хореография школазынга аалдап барган.

Сылдысчыгаш

Уруглар дамчыдылгазының тырттырар бөлүү Тес-Хем кожууннуң Самагалдай суурунуң Симчит Авый-оол аттыг уругларның уран чүүл школазынче Чаа чыл уткуштур аалдап барган.

Сылдысчыгаш

Чаа чыл уткуштур уруглар дамчыдылгазының тырттырар бөлүү Чөөн-Хемчик кожууннуң Шеми суурунуң школазы болгаш уруглар садынче аалдап барган..