көдээниң амыдыралы

Кол сорулга—«Өг-бүле фермазын» углаттырары

 Арат-фермер ажыл-агыйлыг өг-бүле—Степан, Айлаңмаа Монгуштар Каа-Хем кожуунда Чүрек-Даг деп черде, эъткир уксаалыг (герефорд) инектер тудуп чоруур. 2015 чылда «Өг-бүле фермазы» деп грант күрүне деткимчезин алгаш, 25 бода малды садып алганнар. Бо хүннерде 100 хире инектерлиг фермерлерге «Тува 24» телеканалдың тырттырар бөлүү барып четкен. 

Кол сорулга—биче бүдүрүлгелерни ажыдары

Көдээ ажыл-агый адырының бүдүрүкчүлүүн чедип алыры, ГИС «Зерно» (Тараа), ол ышкаш «Чурагайлыг көдээ ажыл-агый» деп федералдыг программаларга Тывада көдээ ишчилерниң киржилгези, республиканың девискээринге улуг хемчээлдиг кооперативтер болгаш көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелерин ажыдар талазы-биле айтырыгларга хамаарыштыр ТР-ниң Көдээ ажыл-агый сайыдының бирги оралакчызы Алдай-Мерген Ховалыгның делгереңгей тайылбыры. 

Эрес Захаров—«Тываның алдарлыг чылгычызы»

Чүгле Тес-Хем кожуунда эвес, а бүгү Тывада сураглыг чылгычы Василий Захаровтуң хеймер оглу Эрес Захаров, адазын дөзеп, салгаан арга-дуржулгалыг чылгычы. 200 ажыг чылгы малды тудуп, чүгүрүк аъттарны өстүрүп чорууру дээш, малчыннарның болгаш көдээ ишчилерниң Наадым байырлалы таварыштыр «Тываның алдарлыг чылгычызы» деп хүндүлүг атты аңаа тывыскан.