ХЧА

Наадым-2022-ниң чемпионнары Буян, Резеда Дамбыйларның ажыл-ижи

Күш-ажыл кижини каастаар деп үлегер домакты бадыткап, кызымак ажылдап чоруур аныяк өг-бүлеге Бай-Тайга кожууннуң Бай-Тал сумузунуң чурттакчылары Буян, Резеда Дамбыйларны хамаарыштырып болур. Наадым-2022-ниң чемпионнары бо чылын тыва өг-биле шаңнаткан. 

Көдээ ажыл-агый яамызының кол специализи-биле чугаа

Шээр малдың уксаажыдылга ажылы, көдээ ажыл-агый кооперативтериниң каттыжыышкыннарын тургузары, малчыннарның «Наадым -2022» байырлалының үезинде, «Чеди чүзүн малымайны» деп көрүлде-делгелгени эрттирериниң дугайында Тыва Республиканың көдээ ажыл-агый яамызының мал ажылын сайзырадыр талазы-биле кол специализи Чодураа Ооржактың делгереңгей тайылбыры.

«Тараа» (ФГИС «Зерно») деп федералдыг медээ программа

«Тараа» (ФГИС «Зерно») деп федералдыг медээ системазынче арат-фермер ажыл-агыйларын, көдээ ажыл-агый кооперативтерин даңзыже киирер хемчеглерни Тыва Республиканың Көдээ ажыл-агый яамызы чорудуп эгелээн. Амдыызында күзелдиг бүдүрүлгелер кирип турар, а сентябрь 1-ден эгелээш, шупту албан кирер ужурлуг дээрзин фермер сайгарлыкчы чорукту, көдээ ажыл-агый кооперативтерин сайзырадыр талазы-биле фондунуң специалистери дыңнадып турар. 

Тыва дылды математиктиг арга-биле шинчилээри

Тываның Күрүне университединиң башкызы Чодураа Монгуш «Тыва дылды математиктиг арга-биле шинчилээри» деп төлевилелди чедиишкинниг камгалап алгаш, Россияның Президентизиниң грантызын ойнап алган. Чодураа Михайловна «Тува 24» телеканалда «Хүннүң чугула айтырыы» деп дамчыдылганың аалчызы болган #ТувГУТываныңКүрүнеуниверситеди#ЧодурааМонгуш#Тува24#МергенОндар

Шагаа байырлалының дугайында тайылбыр

Шагааны хоруп турган чылдары, ооң эрткен төөгүзү болгаш бүдүү хүнү, ак айны канчаар демдеглээри, ол ышкаш өг-бүлеге ону канчаар эрттирери, байырлалды хөй-ниити черлеринге, хөй чоннуң киржилгези-биле массалыг эртирип турган үелер дугайында ТГШИ-ниң шажын-чүдүлге шинчилээр талазы-биле секторунуң эргелекчизи Ульяна Бичелдейниң делгереңгей тайылбыры

Дзюдону чаштарга өөредиириниң япон методиказы

Кызылда «Олимп» аттыг олимпийжи курлавырларның спортчу школазының тренер башкылары дзюдо хүрешти 3-7 харлыг чаштарга өөредип эгелээр сорулгалыг хемчеглерни ап чорудуп турар. Ынчалза-даа республикада билдингир тренерлерниң бирээзи Вячеслав Монгуштуң бодалы-биле алырга, эге дээрезинде бо япон методиканы ада-иелерге болгаш спорттуң бо хевириниң Тывада эвээш эвес мөгейикчилеринге таныштырып, тайылбыр ажылын чорудары эргежок чугула

Кыштаглаашкын онза кичээнгейде

Республиканың ажыл-агыйларында кыштаглаашкын болгаш мал чеминиң курлавыры чугула айтырыгларның бирээзи. Инек чылында малчыннарга, хар улуг болур бе, агроүлетпүрнү хөгжүдер талазы-биле кандыг федералдыг программалар ажылдап турарыл, кыргаан хой дүгүн кайнаар дужаарыл, кыштагларга кудук казар, ижер суг-биле хандырылга болгаш малчыннар, кадарчыларның ажы-төлүнге хондур ажылдаар уруглар албан черин тудар талазы-биле айтырыгларга «Хүннүң чугула айтырыы» деп дамчыдылагның аалчызы, Тыва Республиканың көдээ ажыл-агый сайыды Лариса Монгуш делгереңгей харыыны берген. 

Чаа соруктуң хөөннери

Кызылда Улусчу чогаадылга болгаш дыштанылга төвүнүң специалистери хөгжүмчү болгаш үн оператору Шолбан Ондарның эгелээшкини-биле «Чаа соруктуң хөөннери» төлевилелди ажылдап кылган. Ооң кол сорулгазы кеземче херээн эрттиргеш, хосталып үнүп келген кижилерниң аразында салым-чаяанныг хөгжүмчү, ыраажыларны илередип тывары болур. Ынчангаш кожуун, суурларда ажылдап, чурттап чоруур хөгжүмчүлерден тургустунган (ВИА) ыры-хөгжүм ансамбльдериниң аразынга мөөрейни чарлаан. Бо хүннерге чедир шупту 13 бөлүктер болгаш 70 ажыг хөгжүмчүлер конкурска киржир күзелин илереткен. 

Кара-Хөлде «Кара дастың чүү»

Көскү күрүне ажылдакчызы, чогаалчы база “Шын” солуннуң кол редактору чораан, Күжүгет Серээевич Шойгунуң 100 харлаанынга тураскааткан хемчеглер Бай-Тайга кожуунга болуп эрткен. Кара-Хөл сумузунуң девискээринде «Шаараш» деп черде, «Кара дастың чүү» деп тураскаалды чурукчу болгаш скульптор эжишкилер Экер-оол Салчак-биле Шолбан Тараачы кылып дооскаш, тургускан.