Чон аразында кижи

"Чон аразында кижи" — Өнер Кызыл-оол

Бөгүнгү дамчыдылганың аалчызы - В.Көк-оол аттыг Тываның национал хөгжүм-шии театрының аныяк артизи Өнер Хулер-оолович Кызыл-оол

Чон аразында кижи. Виктор Наксыл

Дамчыдылганың чаа чылда бир дугаар үндүрүлгезиниң аалчызы - Тыва Республиканың улустуң артизи, Тываның национал хөгжүм-шии театрының артизи Виктор Оюнович Наксыл

Чон аразында кижи. Артас Санаа

Бөгүн бистиң студиявыстың аалчызы Тыва Республиканы делегейде алдаржыдып чоруур тыва чоннуң төлү, казах чоннуң маадыры, хостуг хурешке хөй шаңналдарның эдилекчизи, 2021 чылдың Олимпий оюннарының тиилекчизи болгаш хүлер медаль эдилекчизи Артас Санаа.

Чон аразында кижи. Вячеслав Март-оол

Дамчыдылганың аалчызы - төөгү эртемнериниң кандидады, Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы, Тываның гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг тускай шинчилелдер институдунуң директору Вячеслав Донгакович Март-оол.

Чон аразында кижи. Игорь Дулуш

"Чон аразында кижи" деп "Тува 24"телеканалда доктаамал үнүп турар дамчыдылганың бо удаада аалчызы Тыва Республиканың уран-чүүлүнүң алдарлыг ажылдакчызы, хөгжүмчү, идекпейлиг хөй-ниитичи Игорь Дыртык-оолович Дулуш.

«Чон аразында кижи» деп теледамчыдылганың бөгүнгү аалчызы Ачыты Байлакович Нурзат.

Ол Тыва Республикада «Боевое братство» деп хөй-ниити организациязының ачы-буян чедирер ротазының удуртукчузу. Бо эки-турачы бөлүктүң чон аразында кандыг ажыл чорудуп турарының дугайында болгаш Ачыты Нурзаттың бодунуң дугайында дамчыдылганың башкарыкчызы-биле эш-хуу чугаазын бараалгадып тур бис.

Кым сен, Ишкин оглу?

2000 чылдарда тыва эстраданың билдингир ыраажыларының эрткен оруунуң дугайында солун төөгүнү бөгүн бараалгадыр дыр бис. «Чон аразында кижи» деп дамчыдылганың ээлчеглиг аалчызы Тыва Республиканың алдарлыг артизи Айдын Монгуш, чон аразында билдингир ады «Ишкин оглу».

"Чон аразында кижи"

Бөгүн "Чон аразында кижи" деп ээлчеглиг дамчыдылганың аалчызы Тыва Республиканың артизи Мерген Хомушку.
 

"Чон аразында кижи"

Дамчыдылганың ээлчеглиг үндүрүлгезиниң аалчызы Тываның В.Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрының аныяк артизи Шеңне Александровна Шоюн. Ол театрга хамаарылгалыг чогаадыкчы ажыл-чорудулгазындан аңгыда амы-хууда чуртталгазындан солун, өөредиглиг болуушкуннар-биле үлежиир-дир.


 

"Чон аразында кижи"

Дамчыдылганың аалчызы - Тыва Республиканың улустуң хөөмейжизи, Тываның национал оркестриниң артизи Евгений Викторович Сарыглар.

Чон аразында кижи. Опан Сат

Ээлчеглиг дамчыдылгада хөй санныг спортчу ат-алдар аттарының эдилекчизи, хостуг хүрешке Европаның 3 дакпыр чемпиону, Россияның алдарлыг спорт мастери Опан Владимирович Сат ажыл-чорудулга, амыдырал-чуртталгага хамаарыштыр үзел-бодалы-биле үлежир-дир.

«Чон аразында кижи»

Эдуард Ондарның башкарылгазы-биле эртип турар дамчыдылганың ээлчеглиг үндүрүлгезиниң аалчызы ММА, азы чон аразында дүрүм чокка месилдежип тутчур шош-содааның 2016 чылда тиилекчизи Түмер Вадимович Ондар. 

Тыва Республиканың улустуң чурукчузу Начын Шалык

Бо удаада «Чон аразында кижи» деп дамчыдылганың аалчызы, Тыва Республиканың улустуң чурукчузу, “Моолдуң культуразының хүндүлүг ажылдакчызы” деп медальдың эдилекчизи, Тываның Виктор Көк-оол аттыг Национал театрының кол чурукчузу Начын Кара-оолович Шалык. 

Как справиться с форс-мажорными ситуациями во время публичных выступлений?

В этом выпуске вы узнаете 5 советов, как выйти победителем в любой сложной ситуации 

Тываның Күчүтен мөгези Эрес Кара-Сал

Бо удаада, «Чон аразында кижи» деп дамчыдылганың аалчызы, Тываның Күчүтен мөгези Эрес Кара-Сал тыва хүрештиң сайзыралы, төрээн тыва дылынга хамаарылгазы болгаш өзүп орар салгалдарга чагыг-сүмезиниң дугайында чугаалап берген.

«Чон аразында кижи»

Дамчыдылганың аалчызы - биолог эртемниг, 100 ажыг куштарның үннерин өттүндүр эъдиптер кайгамчык салым-чаяанныг бооп төрүттүнген чаңгыс чер-чурттуувус Тайгана Мөчек. 2019 чылда ол "Россия" федералдыг телеканалдың "Лига удивительных людей" деп дамчыдылгага чедиишкинниг киришкеш, Тываны алдаржыткан. Сонуургап көөрүңерже чаладывыс! 

Как научиться говорить тосты?

Вдохновить и подчеркнуть значимость мероприятия можно с помощью красивого тоста. Умение говорить поздравительную речь не является прирожденным талантом. Как сообщает в программе тренер по ораторскому искусству и коммуникациям Алдынай Ондар, – это зависит от актерского и ораторского мастерства, которому может научиться каждый. Смотрите сегодняшний выпуск и научитесь говорить тосты вместе с Алдынай Ондар.

Эдуард Ондар болгаш "Чон аразында кижи"

Бо удаада дамчыдылганың аалчызы филология эртемнериниң доктору Байлак Чаш-ооловна Ооржак. 

Эдуард Ондар болгаш "Чон аразында кижи"

Бо удаада дамчыдылганың аалчызы Тываның улустуң чогаалчызы, Тыва Республиканың уран-чүүлүнүң алдарлыг ажылдакчызы, "Улуг-Хем" сеткүүлүнүң кол редактору, прозачы, драматург, шүлүкчү Эдуард Баирович Мижит. 

«Чон аразында кижи»

Бөгүнгү «Чон аразында кижи» деп дамчыдылганың аалчызы – Россияның алдарлыг артизи, Тыва Республиканың улустуң хөөмейжизи, Хүн-Хүртү бөлүүнүң кежигүнү Кайгал-оол Ховалыг.

Чооду Остап ТКУ-нуң кижизидилге талазы-биле проректору, техниктиг эртемнерниң кандидады

Бөгүнгү «Чон аразында кижи» деп дамчыдылганың аалчызы – ТКУ-ниң кижизидилге талазы-биле проректору Остап Андреевич Чооду. Дамчыдылганың маадыры кижизидилгеден аңгыда, ачы-буян чедирилгезин харыылап, культура болгаш кадыкшылга төвүнүң удуртукчузу бооп ажылдап чоруур.

ЧОН АРАЗЫНДА КИЖИ