Чечен чогаалдың ак өргээзинде

Нина Сереноттуң чогаалдары

“Чечен чогаалдың ак өргээзинде” дамчыдылганың ээлчеглиг үндүрүлгези Бүгү делегейниң херээженер хүнүнун будуузунде үнүп тур. Бөгүнгү ужуражылганың киржикчизи Россияның журналистер, Тываның чогаалчылар эвилелдериниң кежигүнү, күш-ажылдың хоочуну, шүлүкчү, прозачы, драматург Нина Серенот.

Кара-Күске Чоодунуң чогаалдары

“Чечен чогаалдың ак өргээзинде” дамчыдылганың аалчызы Тыва Республиканың Улустуң чогаалчызы, Тыва Республиканың алдарлыг журнализи, Кызылдың хоочун чурттакчызы Кара-Күске Күнзекович Чооду. Чаа чылдың бирги үндүрүлгезинде хоочун чогаалчывысты студияже чалап, ооң чогаадыкчы, хөй-ниитичи амыдыралын сактып чугаалаштывыс.

Тываның Чогаалчылар эвилелиниң 80 чылдаан оюнга

Тываның Чогаалчылар эвилелиниң тургустунганындан бээр, 80 чылдаан оюнга тураскааткан съезд, Кызылда Улусчу чогаадылга бажыңынга болган.  Юбилейлиг хуралга, эки шынарлыг шүлүктерни, чогаалдарны бижип чоруур аныяк авторларның чедиишкиннеринден эгелээш, ном рыногу, ол ышкаш чогаалчыларның ажылдаар оран-савазынга чедир айтырыгларны чугаалашкан. 

Николай Кууларның чогаалдары

Бөгүнгү үндүрүлгениң аалчызы Тываның Улустуң чогаалчызы, шүлүкчү, прозачы, очулдурукчу, Тываның Юрий Күнзегеш аттыг ном үндүрер чериниң кол редактору Николай Шагдыр-оолович Куулар. Николай Шагдыр-оолович Өвүр кожууннуң Торгалыгга төрүттүнген. Ооң акызы база Тываның сурагалыг чогаалчызы, шүлүкчү, драматург Владимир Седипович Серен-оол. Николай Шагдыр-оолович чашкы болгаш студенти үелерин сактып, чогаал болгаш, очулга оруун канчаар эгелээнин чугаалады.

Черлиг-оол Кууларның чогаалдары

“Чечен чогаалдың ак өргээзинде” дамчыдылганың бөгүнгү киржикчизи Тываның Улустуң чогаалчызы, шүлүкчү, прозачы, очулдурукчу, аас чогаал чыыкчызы Черлиг-оол Чашкынмаевич Куулар.

Черлиг-оол Чашкынмаевич чечен чогаал оруунче базымнарын канчаар эгелээнин, республиканың сураглыг чогаалчылары-биле кады ажылдап чораанын сонуургатты. Шүлүк болгаш чечен чогаалдарын дугайында тайылбырлап, ам-даа чаа-чаа чогаадыкчы планнары-биле үлешти.

Шаңгыр-оол Суваңның чогаалдары

Бөгүнгү дамчыдылганың аалчызы Тываның Улустуң чогаалчызы Шаңгыр-оол Монгушевич Суваң. Сураглыг прозачы, шүлүкчү, журналист чашкы болгаш аныяк үелерин канчаар эрткенин сонуургадып, чогаал ажылының чорудулгазын дугайында таныштырды.

Маадыр-оол Ховалыгнын чогаалдары

Бөгүнгү дамчыдылганың аалчызы сураглыг альпинист, Тыванын Улустун чогаалчызы Маадыр-оол Ховалыг. Маадыр-оол Бартыштанович альпинист, спортчу сонуургалдары-биле база Гинесс аттыг рекорд номунче канчап киргенинин дугайында таныштырды.

Кежик Конзайның чогаалдары

Бөгүнгү дамчыдылганың аалчызы поэт, ТР-ниң Чогаалчылар эвилелиниң баштаар чериниң кежигүнү Кежик Конзай. Аныяк драматург чогаадыкчы ажыл-чорудулгазың кажан эгелээниниң дугайында болгаш чогаал оруунче углап-баштаан башкыларының дугайында сактып чугаалаан.

Лидия Иргиттин чогаалдары

Бөгүнгү дамчыдылганың аалчызы шүлүкчү, Россиянын чогаалчылар эвилелинин кежигуну Лидия Иргит. Лидия Херлииевна чогаадыкчы ажыл-чорудулгазын канчаан эгелээнинин дугайында болгаш чогаалчы эш-оорлеринин дугайында сактып чугаалаан.

Эдуард Мижиттиң чогаалдары

Бөгүнгү дамчыдылганың аалчызы шүлүкчү, драматург, Тываның улустуң чогаалчызы Эдуард Мижит. Эдуард Баирович башкарыкчы Мария Күжүгет-биле чогаадыкчы ажыл-чорудулгазын дугайында чугаалашкан.

Владимир Седипович Серен-оолдуң чогаалдары

“Тува 24” телеканал «Чечен чогаалдың ак өргээзинде» деп дамчыдылганы бараалгадып тур. Дамчыдылганың башкарыкчызы – шүлүкчү, Россияның чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү Мария Күжүгет. Мария Амын-ооловна тыва аас чогаалын, литератураның классиказын база амгы үениң чечен чогаалдарын сайгарып, чогаалчыларның допчу намдарын болгаш оларның литературлуг ажылдарын аалчылар-биле шинчилеп өөренир. 

Бир дугаар үндүрүлгеде Тываның улустуң чогаалчызы Владимир Седипович Серен-оолдуң дугайында ооң чаңгыс чер-чурттуу, Тываның улустуң чогаалчызы Николай Шагдыр-оолович Куулар-биле ужуражып чугаалашкан.