Хүннүң чугула айтырыы

Уругларның айыыл чок чоруу бирги чергениң айтырыы

Уругларның чайгы дыштанылгазының үезинде оларның айыыл чок чоруу, хөй ажы-төлдүг база социал байдалы чегей өг-бүлелерниң хайгааралы, Мөңгүн-Тайга, Тожу, Тере-Хөл кожууннарда сарлыкчылар, ивижилер болгаш аңчыларның ажы-төлүнүң эрге-ажыы, оларның айыыл чок чоруунуң дугайында Тыва Республикада уругларның эргелериниң талазы-биле Бүрүн эргелиг төлээ Сайзана Товуу-биле чугаа. 

Өвүр кожуун хөгжүлдениң чадазында

Россияның Президентизиниң саналы-биле эгелээн Национал төлевилелдер, Тыва Республиканың Чазааның болгаш Көдээ ажыл-агый яамызының көдээ ажыл-агыйны хөгжүдер сорулгалыг программалары, малчын турлагларже чедер орук база соталыг телефон харылзаазы дээш, оон-даа өске айтырыгларга хамаарыштыр Өвүр кожууннуң чагырга даргазының хүлээлгезин күүседип турар Айдыс Кууларның делгереңгей тайылбыры.

Социал хандырылга дугайында айтырыгларга харыы

3-7, 8-17 хар чедир назылыг уругларлыг өг-бүлелерге ай санында социал төлевирлер, 9-11 ажы-төлдүг болгаш хөй уругларлыг деп санадыр өг-бүлелерни чурттаар оран-сава-биле хандырары, ол ышкаш Россияның Президентизиниң Чарлыы-биле «Ада-иениң алдары» Орден болгаш «Ада-иениң алдары» орденниң медалын тыпсыр хоойлу-дүрүм болгаш ооң негелделери, Кызылга кадыы кызыгаарлыг кижилерниң кадыкшылын экижидер Төптү ажыдар дугайында айтырыгларга ТР-ниң күш-ажыл болгаш социал политика сайыдының оралакчызы Чечена Дудуп делгереңгей харыыны берген.

Буян Соян хам чаяакчы-биле чугаа

Хам чаяакчыларның болгаш лама башкыларның саң салыр езу-чурумнуң ылгалы, ол ышкаш чер, суг, ыяш ээлеринге чалбарып, ону дагыыр база сарыг бүрү эрттирер ёзулалдар, хамнарның каттышкан ниитилелдериниң кол сорулгазы, шаандагы хамнар-биле амгы үениң хамнарының аразында ылгалының дугайында Буян Соян хам чаяакчының делгереңгей тайылбыры.

Хоорайның арыг-силии—бирги чергениң айтырыы

Кызылда «Чаагайжыдылга» муниципалдыг унитарлыг бүдүрүлгениң директору Артур Чаш-оол хоорайның девискээринде бок аштаары, чырык хандырылгазы, автооруктарның улуг эвес септелгези дээш, өске-даа чаагайжыдылга айтырыгларынга хамаарыштыр делгереңгей тайылбырны берген. 

Чаш мөге Лопсан Монгуш Моолга үжүүрлешкен

Май төнчүзү, июнь эгезинде Моолдуң Улан-Батор, Улаангом хоорайларга чаш мөгелер аразынга долгандырыг база тулган чемпиону илередир талазы-биле ийи аңгы хүрештерни эрттирген. Аңаа Тывадан «Алдар» спортчу клубтуң чаш мөгези Лопсан Монгуш мөңгүн болгаш хүлер медальдарны чаалап ап, ийиги база 3-кү шаңналдыг черлерге төлептиг болган. 

Чүдүлгениң кол утказы чүдел?

Бо өртемчейге буянныг ажыл-херектерни кылып чорааш эки чурттаары, ол ышкаш багай аажы-чаңдан адырлып алырының дугайында Буян башкының тайылбыры.

Тываның Чогаалчылар эвилелиниң ажыл-ижи

Тываның Чогаалчылар эвилелиниң 80 чылдааны, 2022 чылда чамдык чогаалчыларның юбилейлиг хемчеглери, ол ышкаш Саха (Якут), Донбас база Луганск республикаларда чогаалчылар эвилелдери-биле кады ажылдажылга болгаш тыва чогаалчыларның дугайында словарь чыыр талазы-биле улуг ажыл дээш, оон-даа өске айтырыгларга хамаарыштыр Тываның чогаалчылар Эвилелиниң даргазы Сайлыкмаа Комбу бодунуң бодалдары-биле үлешкен. 

КЫШТАГЛААШКЫН БОЛГАШ ХОЙ ДҮГҮН ДУЖААР ЦЕХ

Республиканың ажыл-агыйларында кыштаглаашкын, тыва уксаалыг аъттарны тодарадыр талазы-биле шинчилел ажылдарының түңнелдери, бода болгаш шээр малга электроннуг чип азы им-демдек салыры, Кызылга дүк хүлээп алыр цех ажыдар төлевилел, черлик ыттарны тудар, оларны азыраар тускай хоргаадал черлериниң акшаландырыышкыны—субвенция дугайында айтырыгларга Көдээ ажыл-агый сайыдының оралакчызы Сергей Оюн делгереңгей харыыларны берген.